Dansk Retursystem A/S

Dansk Retursystem A/S blev etableret af bryggerierne d. 1. juli 2000 og er en non-profit virksomhed, der står for at indsamle de brugte engangsemballager og sende dem til genanvendelse.

Ved at indsamle og bruge emballagerne igen, enten ved at genpåfylde dem eller ved at bruge dem til at fremstille nye flasker og dåser, spares på miljø- og naturressourcerne og det samlede klimaaftryk fra øl og læskedrikke m.m. reduceres væsentligt.

Branchens pant- og retursystem er formentlig både det mest kendte eksempel på cirkulær økonomi i praksis og formentlig det største cirkulære projekt i praksis.

Udvalgte nøgletal (Dansk Retursystems årsrapport) for 2018:

  • Hver dag afleverer danskerne 3,8 mio. flasker og dåser tilbage
  • 9 ud af 10 flasker og dåser indsamles og genanvendes (90 pct. retur)
  • I alt 1,4 milliarder flasker og dåser blev indsamlet og sendt til genanvendelse
  • 470 tons glas, plast og aluminium blev sendt til genanvendelse.

Ved at indsamle og genanvende fx en plastflaske, udledes der 81 % mindre CO2. Genanvendelsen af de 1,4 mia. flasker og dåser i 2018 gav en besparelse på 143.950 tons CO2. Dansk Retursystem har reduceret klimaaftrykket med 36 % per indsamlet emballage i 2018 sammenlignet med 2014.

Ifølge Dansk Retursystem synes 95 % af forbrugerne, at pantsystemet er en god idé.

Når Dansk Retursystem har afhentet den tomme engangsemballage hos returmodtageren, bliver den talt, kontrolleret og sorteret, hvorefter Dansk Retursystem kan udbetale pant returmodtageren. Dansk Retursystem sender den brugte emballage til genanvendelse. Derudover udbetaler selskabet en håndteringsgodtgørelse til butikkerne for at håndtere den tomme emballage.

Selskabets drift og indsamling samt udbetaling af håndteringsgodtgørelse finansieres af bryggerierne, tapperierne og importørerne, der betaler et gebyr per flaske og dåse som de sælger på det danske marked.

Alle bryggerier, tapperier og importører, der sælge øl, læskedrikke, vand m.m. på det danske marked skal være tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S. Til gengæld overdrager de indsamlingsforpligtelsen til Dansk Retursystem A/S, der således indsamler de brugte engangsflasker og dåser, der returneres af forbrugerne i den lokale butik. Med pantsystemet tager branchens virksomheder ansvar for sine emballager. For alt andet emballage indføres producentansvar i 2025.

Der er i dag 1.087 bryggerier, tapperier og importører tilmeldt hos Dansk Retursystem samt ca. 16.000 tilmeldte butikker, kontorer og restauranter.

Selskabet og dets aktiviteter reguleres af hhv. miljøbeskyttelsesloven, en særlig pantbekendtgørelse og via en eneret til at forestå indsamling af pantbelagt engangsemballage. Det er således miljøministeren og Miljøstyrelsen, der udstikker de konkrete regler og krav til selskabet. Den daglige drift følges af en bestyrelse, hvor der er repræsentanter fra bryggeriindustrien og dagligvarehandelen samt en repræsentant for importørerne. Derudover er der særlige kontaktudvalg for dem, der ønsker at få mere information om selskabets drift og opgaver.

Se mere på selskabets hjemmeside: www.dansk-retursystem.dk