Alkoholreklamenævnet

Alkoholreklamenævnet blev nedsat af Erhvervsministeriet i år 2000 for at håndhæve retningslinjerne for markedsføring af alkohol i Danmark. Retningslinjerne udgør en etisk standard og dækker enhver form for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer over for forbrugere i Danmark.

Formålet med etablering af nævnet var at skabe en struktur, som sikrer, at retningslinjerne bliver en integreret del af de erhvervsdrivendes markedsføring, så virksomhederne udviser en etisk adfærd og tager sundheds- og forbrugermæssige hensyn i deres markedsføring.

Alkoholreklamenævnet er et eksempel på samregulering. Det kendetegnende ved samregulering er, at der er tilknyttet et håndhævelsessystem til retningslinjerne, og at denne håndhævelse forestås af et uafhængigt organ, hvori både indgår erhvervs- og forbrugerinteresser.

Forbrugerombudsmanden og Alkoholreklamenævnet har indgået en aftale, der etablerer en fælles forståelse for sagsbehandlingen. Dette sikrer, at Alkoholreklamenævnet og Forbrugerombudsmanden orienterer hinanden om behandling og udfald af sager vedrørende markedsføring af alkohol, så ukoordineret dobbelt behandling undgås.

Nævnets arbejde
Alkoholreklamenævnets opgave er at behandle og afgøre klager vedrørende markedsføring af alkoholholdige drikkevarer i Danmark.

Alkoholreklamenævnet behandler alle sager om markedsføring af alkohol. Dermed er det uden betydning, om involverede virksomheder er medlem af én af de brancheorganisationer, der står bag retningslinjerne. Nævnets afgørelser træffes alene af Nævnets medlemmer.

For at fremme dialog, kontinuitet og ensartet praksis, deltager repræsentanter for brancher, der ikke er berørt af en sag, i nævnets møder. Dette skal medvirke til, at brancheorganisationerne i deres rådgivning af medlemmer giver udtryk for synspunkter, der er afledt af drøftelserne, idet Nævnets generelle holdninger i et vist omfang kan forudses, og dermed forhindre konkrete sager i at opstå.

Klager
Det er muligt at klage til Alkoholreklamenævnet, hvis man oplever, at markedsføring af alkoholholdige drikkevarer ikke overholder retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Der er fri klageadgang til Nævnet. Klager kan komme fra enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer. Alkoholreklamenævnet kan endvidere vælge at tage sager op af egen drift.

En klage skal vedrøre ét eller flere konkrete markedsføringstiltag rettet mod Danmark, der har fundet sted inden for det seneste år.

Se mere om klageadgang og læs afgørelserne her.

Nævnets sanktionsmuligheder
Når Alkoholreklamenævnet konstaterer, at retningslinjerne er overtrådt, udtales kritik af den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for den pågældende markedsføring. I særlige grove tilfælde vil kritikken offentliggøres gennem en pressemeddelelse. Alle afgørelser offentliggøres på Alkoholreklamenævnets hjemmeside.

Alkoholreklamenævnet forventer, at kritik bliver fulgt op af umiddelbar handling – enten gennem direkte stop for markedsføringen eller gennem ændring af markedsføringstiltaget.

Erfaringen
Erfaringerne siden år 2000 viser, at nævnet har været effektivt til at regulere markedsføringen af alkohol, og at afgørelserne er blevet efterlevet. Retningslinjerne er blevet en integreret del af erhvervslivets markedsføring, og markedsføringen sker med en stadig højere grad af omtanke og aktivt medansvar.

Alkoholreklamenævnets funktion og arbejde blev anerkendt i Forbrugerstyrelsens betænkning ’Markedsføring og prisoplysning’ fra 2005: ”Erfaringerne fra dette håndhævelsessystem har hidtil været særdeles gode.”

Sammensætning
Alkoholreklamenævnet ledes af en uafhængig formand. Derudover er Forbrugerrådet og Bryggeriforeningen permanente medlemmer af udvalget. Såfremt et medlem af én af de tilsluttede brancheorganisationer er indklaget, indtager den pågældende organisation brancherepræsentantens sæde. Forbrugerstyrelsen har fast observatørstatus i nævnet.

I nævnet er både erhvervs- og forbrugerinteresser repræsenteret. Medlemmerne af Alkoholreklamenævnet er:

Forbrugerrådet

Bryggeriforeningen

Dansk Erhverv

Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB)

De Samvirkende Købmænd (DSK)

HORESTA

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (V.S.O.D.)

Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter

 

Læs mere om Alkoholreklamenævnet her.